2016-2021-окуу жылындарында жүргүзгөн окуу-тарбия иштеринин анализи

SOS Герман Гмайнер окуу-тарбия комплексинде аккредитациядан өтүү үчүн, окуу-тарбия иштеринин 5 жылдык ишмердүүлүгү текшерилди.

Өзүн-өзү баалоо учурунда төмөнкү материалдар изилденди:

  • Мамлекеттик билим берүү стандартарынын талаптарынын аткарылышы
  • Мектеп документациясы: окуу пландары, окуу программалары, класстык журналдар
  • Текшерүү иштеринин жана билим сапатынын срездеринин жыйынтыгы
  • Эл аралык уюмдар менен кызматташуусу
  • Билим берүү процесинин маалыматык-техникалык камсыздалышы
  • Тарбиялык иштер
  • Материалдык-техникалык базасы
  • Санитардык-гигиеналык шарттары
  • Экологиялык,физикалык,психологиялык коопсуздук