Маалыматтык — китепкана кызматы

китепкана

Китепкананын фонду

Окуу китептери – 10203 экз.

Кѳркѳм адабият – 6954 экз.