Усулдук кызматы

Усулдук иш

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

Усулдук кызматыУсулдук кызматыУсулдук кызматы

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета